iron leg vase


NO./NAME
ITW-562 iron leg vase 鉄脚器
SIZE<cm>
H30.5 3 x 3
SOLD